dorostak_5_2017.pdf (3 MB)
 
  dorostak_4_2017 opr..pdf (884 KB)
 
  dorostak_3_2017.pdf (3 MB)
 
  dorostak_2_2017.pdf (2 MB)
 
  dorostak 1_2017.pdf (2 MB)
 
  2015 3.pdf (269 KB)
 
  2015 2.pdf (955 KB)
 
  2015 1.pdf (576 KB)
 
  2015 1.pdf (576 KB)
 
  2014 3.pdf (3 MB)
 
  2014 3.pdf (3 MB)
 
  2014 2.pdf (480 KB)
 
  2014 1.pdf (1 MB)
 
  2013 2.pdf (293 KB)
 
  2013 1.pdf (812 KB)
 
  2012 1.pdf (521 KB)
 
  dorostak 1_2011.pdf (2 MB)
 
  dorostak 2_2009-10.pdf (498 KB)
 
  dorostak 1_2009-10.pdf (297 KB)
 
  dorostak 3_2008-9.pdf (1 MB)
 
  dorostak 2_2008-9.pdf (618 KB)
 
  dorostak 1_2008-9.pdf (859 KB)
 
  dorostak 2_2008.pdf (1 MB)
 
  dorostak 1_2008.pdf (7 MB)
 
  dorostak bs 2007.pdf (973 KB)